Trafikpolicy

Vi skall till sammans med de anställda skapa en godtagbar trafik, och arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar.I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer var och en att följa utarbetade instruktioner, rutiner enligt ISO verksamhetssystem och vara uppmärksam på eventuella risker, hot mot en bra arbetsmiljö.Vid eventuella störningar, händelser skall avvikelserapporteras och behandlas i ledningsgruppen, personalmöten.

Vid nyinvesteringar skall hänsyn till trafik, miljö, arbetsmiljö -risker beaktas och diskuteras i samverkan med de anställda.

Våra anställda skall

 • Alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
 • Alltid använda bilbälte, oavsett vilken typ av bil som framförs.
 • Alltid leva upp till vår alkohol- och drogpolicy d.v.s alltid vara nyktra och drogfria i tjänsten.
 • Alltid vara pigg och utvilad när de kör i tjänsten
 • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
 • Genomgå kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den årliga hälsokontrollen
 • Genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år, om man framför tunga fordon med mer än 3,5 tons totalvikt och känna till fordonens maxlast för transport på allmän väg

Företaget har som målsättning att regelbundet följa upp efterlevnaden

 • Att våra anställda håller gällande hastighetsbegränsningar, tillåten lastvikt, använder bilbälte, kör nyktra och drogfria samt pigga och utvilade.
 • Av verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för i tjänsten. Alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad.
 • Av denna policy och uppdatera den vid behov

Planering

 • Våra transporter planeras så långt det är möjligt så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning.
 • Vi tar hänsyn till andra faktorer som påverkar tidsplanering som vägval, raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek.
 • Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och vår policys

Våra fordon

 • Vara utrustade med trepunkts säkerhetsbälte och krockkuddar för förare och pasagerare
 • Utrustade med A B S bromsar när så är möjligt.
 • Luftkonditionering om möjligt