Arbetsmiljö- och drogpolicy

Målsättningen med företagets arbetsmiljöarbete är att säkerställa att vi har en både fysiskt och psykiskt god individuell arbetssituation som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall och övrigt är anpassad till företagets verksamhet.Vår uppfattning är att en god arbetsmiljö gynnar såväl företaget som medarbetare och karakteriseras av öppenhet och ömsesidig respekt för varandra.

Som arbetsgivare är vår VD ansvarig för att medarbetare inte utsätts för onödiga risker som kan medföra ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

  • Vår strävan är att alla medarbetare ska bidraga till att vår arbetsmiljö är sund och säker.
  • Arbetsmiljöarbetet ingår som en del av vår totala verksamhet.
  • Arbetet skall i möjligaste mån anpassas till våra medarbetares olika personliga förutsättningar samt att var och en ges möjlighet att medverka i utformningen och utvecklingsarbetet som rör den egna arbetssituationen.
  • Extern expertis kan behöva anlitas för arbetsmiljöproblem som kräver detta.
  • Vi skall arbeta för en drogfri miljö. Det ankommer på var och en att rapportera till företagsledningen om problem av företagets anställda föreligger.
  • Vår policy är att alltid vara nyktraoch drogfria i tjänsten. Den som eventuellt har drogproblem skall erbjudas hjälp av expertis.
  • Varje medarbetare har ett ansvar för att beakta den personliga hälsan och arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella brister som kan medföra en risk för att en god arbetsmiljö eller yttre miljö inte kan upprätthållas.