Miljöpolicy

Vi Utför Mark & grundarbeten samt uthyrning av förråd & avfallscontainers med tillhörande transporter / grus, matjordsförsäljning och uthyrning av maskiner med förare som skall vara miljömässigt godtagbara. Våra insatser ska styras av myndighetskrav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar

VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna, och tillser att upprätta miljöpolicy följs. Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav.
All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet (minska miljöbelastningen).

Kontroll

Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljömål utföres på därför avsedda dokument.

Utveckling

Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning. Miljöarbetet skall förebyggas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning för förebyggande av förorening.

Vi skall verka för att minska resurskrävande förbrukningsmaterial där så är möjligt. En förutsättningför detta är att alla anställda är tillräckligt utbildade för att omsätta policyn i praktisk handling.

Inköp

Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy. Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av projekt. Metoder (arbetssätt), material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information

All information inom företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. Alla i företaget skall delges vår miljöpolicy (anslagstavlan).

Uppföljning

Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna miljöpolicy.